megafitting
megafitting
megafitting

FEKAUʻAKI MO ʻEMAU KAUTAHA

Ko ha kautaha kitautolu ʻoku ne faʻu ha ngaahi tupenu fakamalumalu ʻo e mama, ngaahi maama tuʻuʻanga, maama tupenu, ngaahi nāunau teuteu ʻo e māmá ʻi Siaina!

fakaikiiki pe ʻo e koloa:

Tupenu ʻo e maama: fungani & ngaahi tupenu fakamalumalu ʻoku hā mai, Toe foki mai ʻa e ngaahi meʻa faingataʻa: PVC/PC/PS/PP/P/P, kiliʻi manu ki he ngaahi maama mo e maama teuteu, kosi ʻo e māmá mo e tepi, maama fakamalumalu leisa kosi e ngaue tokoni mo e sipinga, ngaahi nāunau kehe ki hono fakamalumalu ʻo e māmá.

Maama tupenu: maama tuʻa fefeka, maama moluú, faʻu ʻe he ʻulungaanga fakafonua ʻa e maama fakamaluma, kosi leisa ʻa e maama tā kāpetí, maama tupenu silkscreen, maama fakaonopooni mo fungani mo e etc.

Ngaahi Maama Tupenu: ngaahi maama tupenu ʻoku ʻi ai ha ʻū tupe, ngaahi maama tupenu, maama tupenu bespoke, maama holisi ʻo e tupenú, maama ʻaofi tupenu, maama kahoa tupenu, ngaahi maama tēpile tupenu, ngaahi maama faliki tupenu.

Ngaahi naunau ki he malumalu ʻo e mama: kosi ʻo e tupenu ki he fakamalumalu ʻo e māmá, Leisi tupenu ki he ngaahi maama, ʻesia ukamea ki he ngaahi maama, E14/e27 mama ki he ngaahi maama, ngaahi konga kehe ki he ngaahi maama mo e alā meʻa pehē.

 

ngaahi maama tupenu

ngaahi maama tupenu

ngaahi maama tupenu
maama fakamalumalu tupenu ʻoku fakatau ʻaki ʻe Siaina

maama fakamalumalu tupenu ʻoku fakatau ʻaki ʻe Siaina

tupenu malumalu ʻo e māmá mei Siaina
ngaahi maama tuʻuʻanga

ngaahi maama tuʻuʻanga

ngaahi maama tuʻuʻanga
mama ukamea ki he ngaahi maama

mama ukamea ki he ngaahi maama

ngaahi nāunau ʻo e ngaahi nāunaú mo e lighitng

NGAAHI NAUNAU ʻOKU ʻOATU

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻetau koloa ki he Maama ʻoku ʻi ai( mei he ngaahi tupenu fakamalumalu); Maama teuteu(mei he ngaahi maama tupenu), hangē ko e: kahoa tupenu maama/maama ʻaofi/maama holisi/maama tepile/maama faliki; ukamea (mei he uaea ukamea fakamalumalu); ngaahi naunau kehe ʻo e ngaahi ulo mo e mama. ʻI he mama, ko e meʻa pe ʻoku ui ko ʻetau koloa: Lampshade fabrics/Fabric lampshades/Lampshade trims mo e accessories/Fabric lamps.

KO E HA ʻOKU FILI AI KITAUTOLU

Kuo mau faʻa tali maʻu pe ʻa e ngaahi meʻa ʻoku mahuʻinga ke ʻomi kakato mo pau ʻa e ngaahi tupenu fakamalumalu, ngaahi maama, ngaahi naunau malumalu foʻou mo e ngaahi naunau ki he mama maʻa ʻetau kau fakatau mahuʻinga kotoa pe.

Meʻakai Ke Tuʻu ʻe Taha:

ʻOku ʻi ai ha ngaahi naunau fakamalumalu ʻo e mama. ʻOku lahi ange ʻa e ngaahi 10000 tupenu ʻi hotau ʻinasi. Ko e maama lahi taha mo lahi taha ʻoku ne fakamalumalu ʻa e tupenu mo e ngaahi meʻakai ʻi Siaina.

Falalaʻanga & Fale Tauhiʻanga ʻo e Fanga:

Laka hake ʻi he 25 ngaahi taʻu ke ngāue ʻo lahi ange ʻi he 1000 kau kasitoma motuʻa ʻi he funga ʻo e mamani. ʻOku ʻi ai haʻatau seini maʻuʻanga meʻakai lelei ke poupouʻi ʻetau kau fakatau ʻi ha totongi feʻunga mo ha tuʻunga lelei.

Ko e naunau foʻou taha:

He ʻikai ngata pe ʻi heʻetau lava ʻo maʻu ʻa e tupenu kotoa pe ʻi he maketi, kae ʻumaʻā foki, ʻoku mau fakatonutonu ʻemau tupenú mo e ngaahi nāunaú ʻi he māhina kotoa pē. ʻE lava maʻu pē ʻe he kau kasitomaá ʻo maʻu ʻa e ngaahi māmá mo e ngaahi nāunau foʻoú mo e tokoni fakatekinolosia meiate kitautolú.

Ngāue Tokoni ʻoku Teʻeki Toho mei he Pangikeé pea ʻi he Taimi Totonu ke

ʻOku lava ke maʻu ha faʻahinga founga pe transports. Ko e lelei taha ʻo e tokoni ki he mini ʻota maʻa ʻetau kau kasitomaa. Ko e stock lahi taha ke poupouʻi ʻa e kole ʻi he taimi totonu.


Ngaahi ʻulungaanga fakafonua kuo faʻu, tupenu mo e tuhulu

Ko ha Siaina kitautolu ngaahi nāunau fakamalumalu māmá mo e ngaahi nāunau ki he māmá ko ia ʻokú ne ngaohi ʻa e maama ke fakamalumalu ʻa e tupenú, ngaahi maama tuʻuʻanga, maama tupenu mo e ngaahi naunau ʻoku fekauʻaki mo ia hange ko e: fakamalumaluʻi ʻo e kosi fakamaluma, tepi teuteu ʻo e māmá, pea fakamalumalu e ngaahi ukamea mo e alā meʻa pe. maʻá e kasitomaá he funga māmaní. Te tau lava ʻo tokonaki ʻo lahi ange ʻi he 10000 ngaahi sipinga ʻo e ngaahi sipinga ʻo e ngaahi tupenu mo e tupenu fakamalumalu, pea mo e ngaahi meʻa ʻoku faingataʻa hange ko e PVC, KILIʻI MANU, PS, PC,PP, etc.

 

Meimei ko e Angamahení, Ko e tittles ʻe fiha ʻoku ui kitautolu ʻe heʻetau kau fakatau?

Talí: Maama malumalu ʻo e tupenu ʻoku fakatau, Fakamalumalu ʻa e kautaha tupenu, Ngaahi nāunau fakamalumalu ʻoku fakatau maí, Kautaha fakamalumalu maama, Fale ngaohiʻanga Lampshade, Kautaha ngaohi ʻo e ngaahi maama ʻo e tupenu, ʻOku fakatau mai ʻe Siaina ʻa e tupenu lahi taha mo lelei taha, Malumalu ʻo e maama tuʻukimuʻa ʻo Siaina mo e malumalu ʻo e faʻu tupenu, Zhongshan Siti ko e maama lelei taha ʻoku fakatau mei ai e ngaahi naunau fakamalumalu, Ko e kautaha lahi taha ʻo e lampshade mo e ngaahi naunau malumalu ʻi Siaina. Exporter e mama tupenu. Ko e ngaahi maama falalaʻanga taha ʻoku fakatau mei he tupenu mo e ODM ʻi Siaina.

Ko e ha ʻoku ui ʻaki kitautolu ʻe heʻetau kau fakatau motuʻa? Ko e uiuiʻi hange ko: maama tupenu ʻoku fakatau mei ai/lampshade ʻEsia ʻoku fakatau ʻi Siaina/houluseila ʻo e mama ʻoku fakatau/lampshade tupenu ne fakatau/lampshade ʻesiaʻi uaea. Ko e ngaahi fakaʻilonga ʻeni mei heʻetau kau fakatau. ʻOku tau fakaʻilongaʻi kinautolu heni ke tokoni ki he kau fakatau foʻou ke mahino lahi ange kiate kitautolu.

Ko ʻEtau Koloa Pau: tupenu fakamalumalu, tepi fakamalumalu, fakamalumaluʻi ʻo e kosi fakamaluma, ngaahi maama tuʻuʻanga, maama tupenu, ngaahi maama teuteu ʻo e tupenú, ngaahi maama tupenu bespoke, maama tuʻumaʻu ʻo e tupenu ʻa e kau tā fakatā, maama malumalu ʻo e ngaahi mama ukamea, maama fakamalumalu ʻesiaʻi ukamea, ngaahi konga ukamea fakamalumalu ʻo e māmá, maama ʻi mui fakamalumalu, maama moluú, ngaohi e maama tuʻumaʻú ke māmá, ngaahi maama tupenu ki he kahoa mo e ʻaofi, kuluuʻi fakamalumalu maama, tupenu kiliʻimanu, pepa fakamalumalu maama, tupenu līneni ki he maama ʻo e māmá, tupenu ke fakamalumalu ai e māmá, maama fakamalumalu ʻo e sīpinga ʻakaú, maama fakamalumalu pepa faka-Siapani, lampshade PVC/PP/PC/PUSI/PS/OPP, ngaahi maea māmá, masani ʻi he ngaahi maama ʻo e māmá, ngaahi maama teuteu tupenu, fakamafola e fakamalumalu ʻo e māmá, ngaahi nāunau ʻo e māmá, malumalu ʻo e maama fungani, maama fakaonopooni fakamalumalu mo e alā meʻa pe.

 • FEKAUʻAKI MO KITAUTOLU

  ʻOku tau maʻu ha feituʻu ke ngaohi ʻaki e ngaahi meʻa fungani mo fakahaha tupenu fakamalumalu, kau ai e ngaahi nāunau hangē ko e: PVC, PP, PS, KIʻI PUSIAKI, PC, ngaahi kāsinga’ trims/laces kiliʻi manu mo e ala meʻa pehe..

  Toe Lahi Ange, ʻoku tau ngaohi foki ngaahi tupenu pea mo ngaahi maama tupenu ki he kole ʻa e kau fakatau ʻi ha faʻahinga lahi pe pea mo ha faʻahinga lanu pe, naʻa mo e ngaahi sīpinga mo e ngaahi palani makehe ki he ngaahi māmá mo e māmá.

  ʻI he foʻi lea pē ʻe taha, ʻi heʻene hoko ko ha maama tuʻukimuʻa mo lahi ʻoku fakatau ʻi Siaina, ʻoku tau faʻu ʻa e ngaahi tupenu kotoa pē ʻoku fekauʻaki mo iá, ngaahi maama tupenu, mo e ngaahi nāunau ki he māmá ki he kau kasitoma ʻi he funga ʻo e māmaní.

  Ha faʻahinga fokotuʻutuʻu pe fehuʻi fekauʻaki mo hono tutu e tupenu/tupenu, talitali lelei koe ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu.

   

   

 • FETUʻUTAKI MAI KIATE KIMAUTOLU

  #3 Huaan hala Chuangye ʻElia Caosan Paʻake lalahi, Guzhen Kolo Zhongshan City, Vahefonua ʻo e Kau ʻĀkifuá,Siaina.

  Telefoni Toʻotoʻó:0086 136 2270 3681
  Tel: +86-0760-22348167
  ʻĪmeilí: [email protected]

  ʻĪmeilí: [email protected]

  Uepi saití: www.megafitting.com

 • Ngāue Tokoní
  Tupenu Lampshade, Ngaahi maama tupenu, Mama tupenu & ngaahi kongokonga.