» Maama tupenu » chandelier mini lamp shade
 • Ngaahi Faʻahinga ʻo e Koloá

 • Ngaahi Nāunau Fakamuimuitahá

 • Ngaahi Meʻa Kuo Fakaʻilonga

 • FEKAUʻAKI MO KITAUTOLU

  ʻOku tau maʻu ha feituʻu ke ngaohi ʻaki e ngaahi meʻa fungani mo fakahaha tupenu fakamalumalu, kau ai e ngaahi nāunau hangē ko e: PVC, PP, PS, KIʻI PUSIAKI, PC, ngaahi kāsinga’ trims/laces kiliʻi manu mo e ala meʻa pehe..

  Toe Lahi Ange, ʻoku tau ngaohi foki ngaahi tupenu pea mo ngaahi maama tupenu ki he kole ʻa e kau fakatau ʻi ha faʻahinga lahi pe pea mo ha faʻahinga lanu pe, naʻa mo e ngaahi sīpinga mo e ngaahi palani makehe ki he ngaahi māmá mo e māmá.

  ʻI he foʻi lea pē ʻe taha, ʻi heʻene hoko ko ha maama tuʻukimuʻa mo lahi ʻoku fakatau ʻi Siaina, ʻoku tau faʻu ʻa e ngaahi tupenu kotoa pē ʻoku fekauʻaki mo iá, ngaahi maama tupenu, mo e ngaahi nāunau ki he māmá ki he kau kasitoma ʻi he funga ʻo e māmaní.

  Ha faʻahinga fokotuʻutuʻu pe fehuʻi fekauʻaki mo hono tutu e tupenu/tupenu, talitali lelei koe ke fetuʻutaki mai kiate kimautolu.

   

   

 • FETUʻUTAKI MAI KIATE KIMAUTOLU

  #3 Huaan hala Chuangye ʻElia Caosan Paʻake lalahi, Guzhen Kolo Zhongshan City, Vahefonua ʻo e Kau ʻĀkifuá,Siaina.

  Telefoni Toʻotoʻó:0086 136 2270 3681
  Tel: +86-0760-22348167
  ʻĪmeilí: megafitting@foxmail.com

  ʻĪmeilí: sale@megafitting.com

  Uepi saití: www.megafitting.com

 • Ngāue Tokoní
  Tupenu Lampshade, Ngaahi maama tupenu, Mama tupenu & ngaahi kongokonga.